Go to Top

Hvem er vi

Formålet med Den Selvejende Institution ”HvemKan” er, at give et botilbud ved hjælp af:

  • Pleje/omsorg
  • Vejledning
  • Støtte
  • Individuel hjælp
  • Læring

Der tilbydes et miljø i hjemlige rammer, hvor hensynet til den enkelte prioriteres højt. Der tilbydes aktiviteter tilpasset den enkelte, såvel internt som eksternt.

Der arbejdes med anerkendelse, narrativ praksis og positive tilgange til borgerne. Vi yder støtte i almindelige daglige gøremål. Deltagelse i sang, musik, svømning, motion, diverse kulturelle tilbud, udflugter, kreative aktiviteter, ferier samt der afholdes borgermøder månedligt.

Kommunerne udarbejder individuelle handleplaner/bestillinger jfr. lov om social service §141 i dialog med borgeren for at give borgeren en hverdag med en kendt, fast struktur og tætte relationer, samt en åben og ærlig voksenkontakt. Der lægges vægt på en dagligdag præget af tydelighed, forudsigelighed, tryghed og trivsel.

Kendetegnende for tilbuddet er en stor rummelighed, accept og omsorg for borgerne. Borgerne inddrages i mange beslutninger – afhængig af deres ressourcer – herunder bl.a. indholdet i dagligdagen.

Der afholdes borgermøder ca. 1 gang om måneden med dagsorden og referat.

Der samarbejdes med andre relevante behandlingstilbud ved behov – f.eks. vedr. misbrug og konsulentbistand fra distriktspsykiatrisk team til den praktiserende læge (se tilbudsportalen).

Der samarbejdes generelt meget med de pårørende, såfremt der er et ønske herom og mulighed herfor. Samarbejdet tilrettelægges i forhold til borgernes og de pårørendes ressourcer. Der er bl.a. en fælles pårørendedag og der er mulighed for, at pårørende kan deltage i juleaften.